สวมแหวนให้ถูกนิ้ว เสริมดวงชะตา

Norway
        นิ้วโป้ง เป็นคนมั่นใจในตัวเอง เหมาะกับคนทางานด้านบริหารจัดการ นิ้วโป้ง การสวมแหวนนิ้วโป้งข้างซ้าย บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเอง บางคนมั่นใจมากชอบสั่งคนอื่นจนถึงขั้นเผด็จการเลยทีเดียว คนที่ทางานเกี่ยวกับการใช้คาสั่ง ต้องสั่งคนเยอะๆ จะช่วยเสริมบารมีได้ แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัว อยากจะลดความมั่นใจที่มีมากเกินให้อยู่ในระดับสมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้งโป้งข้างขวาจะสามารถช่วยได้
        นิ้วชี้ บอกเรื่องของการมีเหตุมีผล เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารดีต่อคนที่มีความเป็นผู้นา นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอกถึงการมีเหตุมีผล เหมาะสาหรับคนที่ต้องการความเป็นผู้นา ต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงาน การใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมได้ และในทางตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี นิ้วกลางซ้าย เหมาะกับคนที่ทางานเกี่ยวกับการตรวจสอบ เป็นคนที่ใช้เหตุผลเป็นตัวตั้ง สาหรับนิ้วกลางเป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างซ้ายมักจะต้องทางานเกี่ยวกับการตรวจสอบคอยตัดสินใจคอยจับผิดคนนั้นคนนี้ อยู่ตลอดเวลา 
        นิ้วกลาง ข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์เช่น คนที่ทางาน เกี่ยวกับศิลปะหรือถ้าใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางเยอะ การสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่วยปิดช่องว่าง ระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล 
        นิ้วนาง เหมาะกับคนที่อยู่ในกฎระเบียบ นิ้วนาง คนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็นคนที่อยู่กับกฏระเบียบยึดติดกับกฏกติกามากๆ 
        นิ้วก้อย เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูดคนที่สวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายเหมาะมากกับการ ทางาน ที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรงโดยเฉพาะการพูด คนที่ทางานเกี่ยวกับการขาย เจรจา ติดต่อสื่อสาร หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมให้คนเชื่อถือในคาพูดได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะ(เกรงว่าคนรอบข้างจะราคาญเอาได้) ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวา ก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เช่นกัน เครดิต : www.sanook.com, สมาคมเมียจ๋า